Ochrona danych

Informacje ogólne

Fundacja Stephanus-Stiftung i jej spółki-córki (zwane w dalszej części „Stephanus”) bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Zachowujemy poufność Państwa danych osobowych i postępujemy z nimi zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą deklaracją w sprawie ochrony danych.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe bez podania danych osobowych. Gromadzenie danych osobowych (na przykład imienia i nazwiska, adresu pocztowego lub adresów mailowych) na naszych stronach odbywa się zawsze na zasadzie dobrowolności. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźne zgody. 

Administrator danych

Stephanus-Stiftung
Albertinenstraße 20
13086 Berlin
tel.: 030 96 24 90
faks: 030 96 24 91 08
e-mail: info@stephanus.org

Lokalny inspektor ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można zwracać się na piśmie do naszego inspektora ochrony danych.
Lokalny inspektor ochrony danych:

Administratorem danych jest Zakład Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim. Zgodnie z art. 47 jest to jednostka, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem jest Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą  ul. Stawna 40, 66-460 Kamień Wielki.

Przetwarzanie danych osobowych

Gromadzimy, przechowujemy, przekazujemy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko w sposób dopuszczony przez Ustawę o ochronie danych osobowych Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (niem. skr. DSG-EKG), ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000  uchwaloną przez Sejm RP dnia 10 maja 2018 roku (pdf), oraz inne właściwe ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych osobowych zalicza się m.in.:

 • imię, nazwisko
 • adres mailowy
 • numer telefonu
 • datę urodzenia

Dane te gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy w celu nawiązania z Państwem kontaktu i rozpatrzenia Państwa zapytania.
Przechowujemy je tylko wówczas, jeżeli wyrażą Państwo zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie Państwa danych.

Gromadzenie i wykorzystanie danych jest dopuszczalne zgodnie z powyższą ustawą.

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy również następujące dane do celów sporządzenia statystyk wizyt na naszej stronie oraz jej ulepszania. Gromadzimy przy tym następujące dane:

 • data i wizyta na URL, pod którym znajduje się odwiedzający
 • URL, który odwiedzający odwiedził bezpośrednio wcześniej
 • Używana przeglądarka
 • Używany system operacyjny
 • adres IP odwiedzającego (okres przechowywania maksymalnie 90 dni)

Przechowywanie danych ma miejsce wyłącznie na serwerze strato. Dane nie są udostępniane osobom trzecim ani przekazywane im w celach komercyjnych lub niekomercyjnych.

Wszyscy pracownicy biorący udział w procesach przetwarzania w naszych placówkach zostali zobowiązani do zachowania poufności i podpisali deklarację o zobowiązaniu się do niej zgodnie z zgodnie z powyższą ustawą lub przepisem równorzędnym.

Przestrzegamy zasady unikania przesyłu danych i minimalizacji danych. 

Piwik

Na naszej stronie wykorzystywane jest dodatkowo darmowe otwarte oprogramowanie do analizy sieciowej Piwik. Uzyskane dane są gromadzone i przechowane do celów marketingowych i optymalizacyjnych. W tym celu stosujemy JavaScript i cookies. Cookies umożliwiają ponowną identyfikację Państwa przeglądarki internetowej.

W przypadku danych rejestrowanych przez Piwik chodzi w szczególności o częściowo zanonimizowany adres IP (np. 123.45.67.X) komputera wysyłającego żądanie wyświetlenia strony, wyświetlane zasoby (strony internetowe), datę, godzinę, kraj pochodzenia żądania wyświetlenia, rodzaj przeglądarki internetowej oraz rozdzielczość posiadanego monitora. 

Linki do innych stron

Publikujemy łącza (linki) do innych stron internetowych. Za treści tych stron odpowiadają ich operatorzy i administratorzy. Ponieważ nie są to nasze własne treści, nie możemy za nie odpowiadać.

Podlinkowane strony zostały sprawdzone pod kątem treści sprzecznych z prawem. W momencie umieszczenia linku takich treści nie stwierdzono. W przypadku stwierdzenia przez nas naruszenia prawa usuniemy niezwłocznie odpowiedni link.

Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że deklaracje w sprawie ochrony danych osób trzecich mogą zawierać postanowienia odbiegające od naszej deklaracji w sprawie ochrony danych.

Przekazywanie danych osobowych

Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych bez Państwa wyraźnej zgody. Dotyczy to również instytucji i organów państwowych, chyba że zgoda wynika z przepisów ustawowych, na przykład jeżeli jesteśmy zobowiązani przez nie do ujawnienia danych (informacje udzielane organom ścigania i sądom; informacje dla jednostek publicznych, które otrzymują dane na podstawie przepisów ustawowych, na przykład zakład ubezpieczeń społecznych, organy skarbowe itp.) lub w sytuacji zatrudnienia osób trzecich zajmujących się dochodzeniem naszych wierzytelności i zobowiązanych do zachowania poufności. 

Prawa osób, których dane są przetwarzane i prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym

Mają Państwo prawo do uzyskania nieodpłatnie informacji o zgromadzonych na Państwa temat przez Stephanus danych. Ponadto mają Państwo prawo do:

 • sprostowania niepoprawnych danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • usunięcia,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych.

Skargi przeciwko fundacji Stephanus lub spółkom-córkom fundacji Stephanus można składać w organach nadzorczych. Organ nadzorczy ds. ochrony danych, właściwy dla fundacji Stephanus to:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Oświadczenie Google Maps w sprawie ochrony danych

Niniejsza strona korzysta z produktu Google Maps firmy Google Inc. Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i korzystanie z pobieranych w sposób automatycznych danych przez Google Inc, przedstawicieli firmy oraz osoby trzecie.

Warunki korzystania z Google Maps znajdą Państw w zakładce „Warunki korzystania z Google Maps”.

Stosowanie plików cookie